Giriş   
Zaman: 24 Tem 2024 09:09
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4248 adet
3.CD.
E: 2020/10833 K: 2020/7606 K.
24.6.2020
 • ÖĞRENCİYE KARŞI KASTEN YARALAMA
      TCK 86/2, TCK 86/3D, TCK 86/3E


ÖZET:Oluşa ve tüm dosya içeriğine göre, sanığın öğretmen olarak görev yaptığı okulda mağdurun öğrenci olduğu, ders sırasında gürültü yapılmasına sinirlenen sanığın projeksiyon cihazını açmakta kullanılan çubuk ile mağdurun avuç içine bir defa vurmak suretiyle kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak üzerine atılı silahla basit yaralama suçunu işlediği gözetilerek mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme sonucu, tedip hakkının kullanıldığından ve suçun unsurlarının oluşmadığından bahisle yasal olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenle 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 24.06.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

                                                    (internet)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  19.10.2023 13:15 Sıra No:4248       Okuma:3032 
9.CD.
E: 2015/8984 K: 2016/8343
22.11.2016
 • UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK
 • KULLANMAK MAKSADIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK
      5237 SK 191, 5320 SK GEÇİCİ 7


ÖZET:Mevcut belge ve deliller, hükümden sonra 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun'un 68. maddesi ile değiştirilen TCK'nın 191. maddesinin 5. fıkrası ve aynı Kanun'un 85. maddesi ile eklenen 5320 sayılı Kanun'un geçici 7. maddesinin, olaya tatbik kabiliyeti bulunup bulunmadığının tesbiti açısından yeterli görülmediğinden, öncelikle, sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı başka dava olup olmadığı, varsa sanığın bu suçu diğer davaya konu olan suç nedeniyle verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işleyip işlemediği belirlendikten sonra;


a) Sanık bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş ise, 6545 sayılı Kanun'un 68. maddesi ile değiştirilen TCK'nın 191. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen "Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz" hükmü uyarınca, ikinci suçtan açılan bu davanın kovuşturma şartının ortadan kalkması nedeniyle, CMK'nın 223. maddesinin 8. fıkrası uyarınca "davanın düşmesine",


b) Sanık hakkında aynı suçtan açılmış başka dava yoksa veya sanık bu suçu daha önce işlediği suçtan dolayı verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş değilse, bu suç nedeniyle tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamış olan sanık hakkında, 6545 sayılı Kanun'un 68. maddesi ile değişik TCK'nın 191. maddesi ve aynı Kanun'un 85. maddesi ile eklenen 5320 sayılı Kanun'un geçici 7. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, 191. madde hükümleri çerçevesinde "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına",c) Sanık hakkında aynı suçtan açılmış başka dava yoksa veya sanık bu suçu daha önce işlediği suçtan dolayı verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş değilse, bu suç nedeniyle tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulandıktan sonra, yükümlülüklerini ihlal ettiği iddia edilen sanık hakkında, 6545 sayılı Kanun'un 85. maddesi ile 5320 sayılı Kanun'a eklenen geçici 7. maddenin 3. fıkrası uyarınca, yargılamaya devam olunarak, suç tarihi itibarıyla, TCK'nın 191. maddesi çerçevesinde bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmaya gerektirmiştir.

                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  24.5.2017 15:07 Sıra No:4247       Okuma:47113 
3.CD.
E: 2014/7210 K: 2014/26485
1.7.2014
 • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
 • KASTEN YARALAMA
 • SALDIRI AMACIYLA KULLANILAN KÖPEK SİLAH SAYILIR
      5237 SK 6, 5237 SK 177


ÖZET:Sanığın yaralama eyleminde köpeğini kullandığının kabul edilmesine göre hakkında 5237 sayılı TCK'nin 86/3-e maddesi uygulanmayarak eksik ceza tayini aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  27.2.2017 17:04 Sıra No:4246       Okuma:48472 
8.CD.
E: 2016/1745 K: 2016/11009
5.12.2016
 • BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
 • BAŞKASINA AİT KİMLİKL BİLGİLERİYLE KREDİ KARTI ALINMASI VE KULLANILMASI
      5237 SK 245/1, 5237 SK 245/2, 5237 SK 245/3


ÖZET:Sanığın, şikayetçi E. Y.ye ait kimlik bilgilerini kullanarak katılan bankaya internet üzerinden yaptığı başvuru sonucu sahte olarak üretilen kredi kartını teslim alıp değişik zamanlarda nakit çekmek ve alışveriş yapmak suretiyle kullanma eylemlerinin TCK.nun 245/3., 43/1. maddeleri yanında ayrıca aynı yasanın 245/2. maddesinde düzenlenen sahte kredi kartı üretme suçunu da oluşturduğu gözetilmeden, eylemler kül halinde değerlendirilip, zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği de gözetilmeden yazılı şekilde TCK.nun 245/3. maddesi uyarınca mahkumiyet hükmü kurulması, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  7.2.2017 12:10 Sıra No:4245       Okuma:48744 
8.CD.
E: 2015/12397 K: 2016/2314
29.2.2016
 • BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
 • BAŞKASINA AİT KİMLİKL BİLGİLERİYLE KREDİ KARTI ALINMASI VE KULLANILMASI
      5237 SK 245/1, 5237 SK 245/2, 5237 SK 245/3


ÖZET:Sanığın, katılan adına HSBC Bank ve Finansbank'a müracaatla sahte kredi kartı çıkartmak ve bu kredi kartlarıyla değişik zamanlarda harcama yapmaktan ibaret eylemlerinin her bir bankaya yönelik TCK.nun 245/2., ve 245/3., 43. maddelerine uyan suçları oluşturduğu gözetilmeden, yazılı biçimde TCK.nun 245/1, 43. madde ve fıkraları uyarınca hüküm kurulması,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  7.2.2017 12:03 Sıra No:4244       Okuma:48624 
8.CD.
E: 2016/5518 K: 2016/7538
7.6.2016
 • BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
 • BAŞKASINA AİT KİMLİKL BİLGİLERİYLE KREDİ KARTI ALINMASI VE KULLANILMASI
      5237 SK 245/1, 5237 SK 245/2


ÖZET:Sanığın, şikayetçiye ait kimlik bilgilerini kullanmak suretiyle oluşturulan sahte belgelerle mağdur Akbank T.A.Ş.'ye müracaatla kredi kartı çıkartmak ve bu kredi kartını kullanmaktan ibaret eylemlerinin TCK.nun 245/2., 43. ve 245/3., maddelerine uyan suçları oluşturduğu gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış;
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  7.2.2017 11:54 Sıra No:4243       Okuma:48687 
15.CD.
E: 2016/4417 K: 2017/277
26.1.2017
 • KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASINDA YETKİ
 • BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
      5237 SK 245/1


ÖZET:Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;
Dosya kapsamına göre, olay tarihinde müştekinin iradesinin fesada uğratılarak şüpheli tarafından istenen telefona gelen 3D güvenlik şifresinin gönderilmesini müteakip, müştekinin kredi kartından A. Mahallesi Y.Sitesi Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyet gösteren N. K. isimli işyerinden 490,00 Türk lirası tutarında alışverişin gerçekleştirildiği, soruşturma konusu dolandırıcılık suçunda menfaatin temin edildiği yerin İstanbul ili sınırları olduğunun anlaşılması karşısında, Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 12/10/2015 tarihli ve 2015/14021-29798 sayılı ilâmında da belirtildiği üzere 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21. maddesi ile değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/7. maddesi gereğince yetkili savcılık olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının belirlenmesine karar verilmesi gerekirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK'nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28.05.2015 tarih ve 2015/304 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince BOZULMASINA,

                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  7.2.2017 11:15 Sıra No:4242       Okuma:48783 
10.CD.
E: 2013/10589 K: 2013/10595
25.11.2013
 • ELE GEÇİRİLEMEYEN UYUŞTURUCU MADDE İÇİN 43. MADDE UYGULANMAZ.
 • UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK
      5237 SK 188/3, 5237 SK 43/1,


ÖZET: Sanıkların, 09/11/2012 tarihinden önce, aşamalarda tanık olarak dinlenilen askerlere sattıkları kabul edilen uyuşturucu maddelerin ele geçirilerek uyuşturucu madde olup olmadıklarının teknik bir yöntemle tespit edilememesi karşısında, TCK'nın 43. maddesinin uygulanma koşulları bulunmadığı gözetilmeksizin sanıkların birden fazla kişiye uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle haklarında TCK'nın 43. maddesi uygulanarak fazla ceza tayini,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  23.11.2016 13:27 Sıra No:4241       Okuma:61978 
10.CD.
E: 2008/12662 K: 2011/56770
31.10.2011
 • 12 FİŞEK UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK
 • UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK
      5237 SK 188/3


ÖZET: Görevlilerce yapılan istihbari çalışmalarda, sanığın uyuşturucu madde sattığına yönelik duyumların alındığı, olay tarihinde saat 01.00 sıralarında yapılan telefon ihbarında ise sanığın esrar maddesi sattığı ve satmak amacıyla esrar bulundurduğu bilgisi üzerine saat 01.30'da İnkılap Caddesi Kasımpaşa Mahallesi üst geçidi altında sanığın yakalandığı üzerinde satışa hazır vaziyette fişek haline getirilmiş 12 parça halinde 4 gram 800 miligram ağırlığında uyuşturucu madde yakalandığı, sanığın yakalandığı yer, satışa hazır vaziyette 12 parça uyuşturucu madde yakalanması ve dosyadaki diğer deliller dikkate alınarak sanığın eyleminin satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçunu oluşturduğu halde, sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan hüküm kurulması,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  23.11.2016 13:14 Sıra No:4240       Okuma:62306 
10.CD.
E: 2010/32243 K: 2014/198
10.1.2014
 • EROİNDE GÜNLÜK KULLANIM LİMİTİ
 • UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK
      5237 SK 188/3,, 5237 SK 188/4


ÖZET:Mersin'de oturan suç konusu net 5 gram eroini Mersin'den temin ederek yönetimindeki otomobille Adana'ya gelen sanığın, parkta oturduğu sırada yanına gelen diğer sanık Mehmet'e sigara paketi içerisindeki eroini gösterip cebine koyması üzerine görevliler tarafından yakalanması; sanığın Adana'ya hasta ziyareti için geldiğini söylemesi; günlük kullanılacak eroin miktarının yaklaşık 60 miligram ve suç konusu eroinin yaklaşık 83 günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda bulunması; somut olayda belirlenen zaman dilimine göre bu eroinin kişisel ihtiyaç miktarının çok üzerinde olması karşısında; sanığın eyleminin '' Satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma'' suçunu oluşturduğu gözetilmeden, bu suçtan mahkumiyet hükmü kurulması gerekirken tek olan fiil nitelik yönünden ikiye ayrılarak ''uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanığın beraatine ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ise sanık hakkında suç duyurusunda bulunulmasına'' karar verilerek hükmün karıştırılması,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  23.11.2016 13:04 Sıra No:4239       Okuma:62419 
1.CD.
E: 2016/3000 K: 2016/3298
20.9.2016
 • AİLE İÇİ ŞİDDET DAVALARINDA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ MÜDAHİLLİK HAKKI
      6284 SK 20/2


ÖZET:Mahalli mahkemece verilen hükmün 5271 sayılı CMK'nun 35/2, 260, 6284 sayılı Yasa'nın 2/1-d ve 20/2 maddeleri gözetilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na tebliği üzerine anılan kurum tarafından da temyiz edildiği anlaşılmakla, dosya incelenerek gereği düşünüldü.

Sanık S. K. hakkında annesi olan maktüle N. K.yı nitelikli kasten öldürme suçundan açılan kamu davasında 6284 sayılı Yasanın 2/1-d ve 20/2 maddeleri uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu suçun zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK'nun 233 ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve CMUK'nun mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı biçimde hüküm kurulması,.. BOZULMASINA

                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  23.11.2016 12:21 Sıra No:4238       Okuma:62176 
20.CD.
E: 2015/1583 E. K: 2015/4690 K.
16.11.2015
 • UYUŞTURUCU MADDE TEMİN EDEN VE TEMİN EDİLEN
 • CEZA İNFAZ KURUMUNA UYUŞTURUCU MADDE SOKMAK
      5237 SK 188/3, 5237 SK 297/1


ÖZET:Sanık Mehmet hakkındaki mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:
Sanık hakkında tamamlanmış “uyuşturucu madde temin etme ve nakletme” suçu ile teşebbüs aşamasında kalan “ceza infaz kurumuna uyuşturucu madde sokma” suçundan ayrı ayrı uygulama yapılarak sonuç cezaların bulunması; daha ağır sonuç doğuran suç esas alınarak belirlenecek cezanın TCK'nın 297. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi gereğince yarı oranında artırılarak sonuç cezanın saptanması gerektiği gözetilmeden eksik ceza tayini, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Sanık Yaşar hakkındaki mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:


Uyuşturucu maddenin bulundurulma amacı “kullanmak ise” 191. maddedeki suç; “satma, başkasına verme gibi bir amaç varsa” 188. maddenin 3. fıkrasındaki suçun oluşacağı, bu bağlamda, sanığın kullanmak istediği uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi temin etmesi için bir başkasını görevlendirmesinin durumu değiştirmeyeceği; bu durumda, temin edenin TCK'nın 188. maddenin 3. Fıkrasındaki suçu, kullanma amacında olanın ise TCK'nın 191. maddesindeki suçu işlemiş olacağı, sanığın suç konusu esrarı kullanma dışında bir amaç için temin edeceğine ve bulunduracağına ilişkin delil bulunmaması nedeniyle, sanığın fiilinin teşebbüs aşamasında kalan “kullanmak için uyuşturucu madde kabul etme ve bulundurma” ve “ceza infaz kurumuna uyuşturucu madde sokma” suçlarını oluşturacağı, belirtilen suçlardan ayrı ayrı uygulama yapılarak sonuç cezalar bulunup daha ağır sonuç doğuran suç esas alınarak belirlenecek cezanın TCK'nın 297. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi gereğince yarı oranında artırılarak sonuç cezanın saptanması gerektiği gözetilmeden uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,

                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  22.11.2016 16:08 Sıra No:4237       Okuma:62486 
10.CD.
E: 2012/1119 K: 2012/10319
4.6.2012
 • UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK
 • YARDIM ETME
      5237 SK 188/3, 5237 SK 39


ÖZET:Sanığın, suçun kanuni tanımında yer alan fiili gerçekleştirmediği, ancak uyuşturucu madde almak isteyen şahısları, uyuşturucu satıcısı olan diğer sanıkla tanıştırmak suretiyle, diğer sanığın işlediği suçun icrasını kolaylaştırdığı dikkate alınarak, suçun işlenmesine yardım eden sanık hakkında TCK'nın 39. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  22.11.2016 15:59 Sıra No:4236       Okuma:62160 
20.CD.
E: 2015/296 K: 2015/1964
15.6.2015
 • UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ
 • ÖNLEME ARAMASI
 • ADLİ ARAMA
 • HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİL
      5237 SK 188/3, 2559 SK 9, 5271 SK 116, 5271 SK 119


ÖZET: sanıkların uçakla Iğdır ilinden İstanbul iline gelirken yanlarında uyuşturucu madde getirecekleri ihbarı üzerine arama işleminin Bakırköy 16. Sulh Ceza Mahkemesinin 15.07.2014 gün ve 2014/862 sayılı önleme arama kararınına göre gerçekleştirildiği olay tutanağına göre sanıkların ayakkabı içlerine gizlenmiş halde suç konusu uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlaşılmaktadır.

2559 sayılı PVSK'nın 9. maddesine göre "önleme araması", suç işlenmesinin veya bir tehlikenin önlenmesi için yapılan aramadır. Önleme aramasının muhatapları suç şüphesi altında olmayan kişilerdir.

CMK'nın 116 ve 119. maddelerine göre "adli arama" ise, şüphelinin veya sanığın yakalanması ya da suç delillerinin elde edilmesi için yapılan aramadır. Somut bir suçun işlendiği şüphesi varsa önleme araması değil ancak adli arama yapılabilir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2013/610, 2014/512, 2013/841, 2014/513 ve 2014/166-514 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere; adli arama kararı gerektiren bir olayda önleme araması kararına dayanılarak ya da koşullarına uygun olmayan arama kararı üzerine yapılan arama hukuka aykırıdır. Böyle bir arama sonucu bulunan deliller ya da suçun maddi konusu "hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş" olacağından, Anayasa'nın 38. maddesinin 6. fıkrası ile CMK'nın 206. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi, 217. maddesinin 2. fıkrası, 230. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve 289. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendi uyarınca hükme esas alınamaz.

Somut olayda gelen ihbar nedeniyle bir suçun işlendiği konusunda şüphe oluşmuştur. CMK'nın 116, 117 ve 119. maddelerine uygun şekilde "adli arama kararı" alınmadan, olaydan 2 gün önce verilen "önleme araması kararına" dayanılarak sanıkların üzerlerinde arama yapılması hukuka aykırıdır. Bu arama sonucu bulunan uyuşturucu madde ise hem "suçun maddi konusu" hem de "suçun delili" olup "hukuka aykırı yöntemle elde edildiğinden hükme esas alınamaz."


Sanıklara isnat olunan suçun maddi konusu olan uyuşturucu maddenin hukuka aykırı yöntemle elde edilmesi nedeniyle hükme esas alınamayacağından dosyada bulunan diğer deliller birlikte değerlendirilerek sanıkların hukuki durumlarının yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş

                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  22.11.2016 15:54 Sıra No:4235       Okuma:62253 
20.CD.
E: 2015/398 E. K: 2015/4816 K.
25.11.2015
 • HANGİ MADDELER UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SAYILIR
 • UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK
 • UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE ETKİSİ DOĞURAN MADDENİN TİCARETİNİ YAPMA
      5237 SK 188/3, 5237 SK 188/4, 5237 SK 188/6


ÖZET:İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 09.09.2013 tarihli ekspertiz raporunda; ele geçirilen maddenin XLR 11 etken maddesi ihtiva ettiğinin bildirildiği, söz konusu maddenin suç tarihinde 5237 sayılı TCK'nın 188. maddesinin 4. fıkrasında, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'da, 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun'da, Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi'nin 1 ve 2 numaralı cetvellerinde, 2313 ve 3298 sayılı Kanunların verdiği yetki uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu kararlarında sayılan uyuşturucu veya uyarıcı maddeler arasında yer almadığı, ancak söz konusu maddenin suç tarihinden sonra 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 22.05.2013 tarih ve 2013/4827 sayılı kararı ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un 19. maddesi uyarınca uyuşturucu madde kapsamına alındığı dikkate alındığında; 13.05.2013 tarihinde suça konu " 'XLR 11' etken maddesinin doğrudan uyuşturucu veya uyarıcı bir madde mi yoksa üretimi resmi makamların iznine veya satışının yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisini doğuran madde" olup olmadığı hususlarında Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesinden rapor alınması, sonucuna göre eyleminin TCK'nın 188. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu veya TCK'nın 188. maddesinin 6. fıkrasında düzenlenen “uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran maddenin ticaretini yapma” suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılarak, sanığın hukukî durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulması,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  22.11.2016 15:44 Sıra No:4234       Okuma:62398 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1, 2, 3, 4, 5 ... 284
1. sayfa (Toplam 284 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale