Giriş   
Zaman: 11 Ara 2023 15:48
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 582 adet
6.HD.
E: 2004/2890 K: 2004/3399
3.5.2004
 • ÖN ALIM HAKKI
 • KAT MÜLKİYETİ
 • ANA YAPININ HARAP OLMASI
      KMK 8 KMK 47 KMK 48 EMK 659 MK 732


ÖZET: Depremde yıkılıp arsa halini alan, tapu kaydında halen bina olan dava konusu taşınmazda, tapuda işlemlerin tamamlanması kat mülkiyetinin devam edeceği anlamına gelmez. Arsa payları oranında malikler paylı mülkiyet şeklinde malik olurlar, bu nedenle Medeni Kanun hükümlerine göre önalım hakkı cereyan eder.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: gencer  25.6.2005 21:00 Sıra No:12       Okuma:9415 
5.HD.
E: 2003/13964 K: 2004/1613
24.2.2004
 • KAMULAŞTIRMA BEDELİNİ TESPİTİ
 • GELİR METODU
      KAMULAŞTIRMA K 10 KAMULAŞTIRMA K 11 KAMULAŞTIRMA K 15


ÖZET: Arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metodu esas alınarak değer biçilmesi doğru olduğu gibi, tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine, dava konusu taşınmazın davcı idare adına tapuya tesciline, bedel yönünden temyizi kabil, tescil yönünden ise kesin olarak karar verilmesi doğrudur.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: gencer  25.6.2005 21:00 Sıra No:11       Okuma:9263 
5.HD.
E: 2004/514 K: 2004/1594
23.2.2004
 • KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA
 • TAPULAMA HARİCİ BIRAKILAN YERLER
      KAMULAŞTIRMA K 11 MK 683 MK 995


ÖZET: Dava konusu edilen yer; tapulama harici bırakılan ve Hazinenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdendir. Hazinenin eylemi kendi taşınmazı üzerinde yasal yetkisini kullanarak tasarrufta bulunmaktır. Bu nedenle olayda kamulaştırmasız el atmanın unsurları bulunmadığından bedel istemi davasının reddi gerekir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: gencer  25.6.2005 21:00 Sıra No:10       Okuma:11449 
5.HD.
E: 2003/13545 K: 2004/1448
20.2.2004
 • KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ
      KAMULAŞTIRMA K 10/8 KAMULAŞTIRMA K 27


ÖZET: Kamulaştırma Kanununun 10/8 maddesi uyarınca tespit edilip bloke ettirilen kamulaştırma bedelinin davalı tarafa derhal ödenmesi için ilgi bankaya müzekkere yazılması gerekirken, bu bedelin ödenmesini hükmün kesinleşmesi şartına bağlanmış olması doğru değildir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: gencer  25.6.2005 21:00 Sıra No:9       Okuma:13462 
4.HD.
E: 2004/9196 K: 2004/10137
20.9.2004
 • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
 • UYGUN EVLİLİK ŞANSININ AZALMASI
      MK 185/2 MK 186/3


ÖZET: Henüz ergenlik çağına erişmeden önce davalı tarafında alıkonularak ırzına geçilmiş olan davacının, davalının haksız eylemi sonucu uygun bir evlilik yapabilme şansının azalacağı kabul edilse bile, bu durum maddi anlamda kazanç kaybı nedeni olarak kabul edilmez. Bu nedenle davacının varsayımına dayalı destekten yoksunluk niteliğindeki maddi tazminat isteminin reddine karar verilmelidir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: gencer  25.6.2005 21:00 Sıra No:8       Okuma:13371 
3.HD.
E: 2004/11772 K: 2004/11792
27.10.2004
 • ECRİMİSİL
 • MÜŞTEREK MÜLKİYET
      MK 693


ÖZET: Paya uyan bir belirtme ve sınırlandırma olmadığı takdirde, her paydaşın, öbürlerine zarar vermemesi kaydıyla taşınmazı kullanma hakkı vardır. Bu hakkın ölçüsü ise, her somut olayda durumun özelliği göz önünde tutularak araştırılmalıdır.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: gencer  25.6.2005 21:00 Sıra No:7       Okuma:13367 
2.HD.
E: 2004/9715 K: 2004/10375
21.5.2004
 • DAVADAN FERAGAT
 • DAVAYI GERİ ALMA
      HUMK 185/1


ÖZET: İleride tekrar dava açma hakkı saklı tutularak davadan feragat edildiğine ilişkin beyan davadan feragat niteliğinde olmayıp, HUMK.nun 185/1 maddesinde ifade edilen “davayı geri alma” niteliğindedir. Davayı geri alma karşı tarafın muvafakatine bağlıdır.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: gencer  25.6.2005 20:59 Sıra No:6       Okuma:13148 
1.HD.
E: 2004/3354 K: 2004/4175
12.4.2004
 • KOŞULLU BAĞIŞ HUKUSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL
      Y.HGK. KARARI- 18.01.1987 TARİH VE 1986/1-200 E., 1987/109 K.S. Y.11. HD. KARARI - 23.10.1973 TARİH VE 1739/3826 S.


ÖZET: Her ne kadar bağış aktinin koşula bağlanması halinde koşulun ne olduğunun resmi sözleşmeye yansıtılması gerekli ise de, tarafların gerçek iradelerini ortaya koyan ve koşullu bağış olgusunu saptayan resmi yazışmalar ve idari kararların hukuki sonuç doğurmayacağı söylenemeyeceği gibi bahse konu bu belgelerin resmi akitten ayrık tutulması da düşünülemez.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: gencer  25.6.2005 20:59 Sıra No:5       Okuma:13427 
1.HD.
E: 2004/1670 K: 2004/2671
11.3.2004
 • TAPU İPTALİ VE TESCİL
 • BAĞIŞTAN RÜCU
      4721 S. MK 510 743 S MK 457 818 S. BK 244


ÖZET: Bağıştan rücu hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil davasında, davalı oğlun babası olan davacıya hakaret suçundan Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla mahkum olduğu gibi, davalının çeşitli zamanlarda babasına hakaret içeren sözler sarf ettiği, aralarında bir çok dava ve çekişme bulunduğu tanık anlatımları ve dosya kapsamından anlaşıldığına göre; davacı bakımından MK.nun 510. maddesine atfen BK.nun 244. maddesi hükmü gereğince bağıştan rücu koşullarının oluştuğu kabul edilmelidir
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: gencer  25.6.2005 20:59 Sıra No:4       Okuma:13360 
HGK.
E: 2004/12-336 K: 2004/338
9.6.2004
 • ŞİKAYET
 • İCRA TAHSİL HARCI
      İİK 15 İİK 89 HARÇLAR K 2, HARÇLAR K 28 HARÇLAR K 37


ÖZET: Konusu para alacağı olan icra takiplerinde, takip konusu alacağın borçlu tarafından taksitler halinde ödenmesi halinde icra tahsil harcının alınmasının, alacağın tamamının ödenmesinden sonraya bırakılması mümkün değildir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: gencer  25.6.2005 20:59 Sıra No:3       Okuma:13235 
HGK.
E: 2004/18-92 K: 2004/107
25.2.2004
 • KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ
 • VEKALET ÜCRETİ
      2943 S. KAMULAŞTIRMA K 8 KAMULAŞTIRMA K 10 KAMULAŞTIRMA K 14 KAMULAŞTIRMA K 16 KAMULAŞTIRMA K 17 HUMK 416 HUMK 417 HUMK 423


ÖZET: İdarece satınalma aşamasında tespit edilip, malike dahi bildirilmeyen tahmini bedel taraflar açısından bağlayıcı olmadığından, sonraki aşamada kamulaştırma bedealinin mahkemece tespiti ve taşınmazın iadere adına tescili amacına yönelik olarak açılan davalarda; kamulaştırma bedelinin artırıldığı ya da eksiltildiği, eşdeyişle tahmini bedelden yüksek ya da düşük bir bedele hükmedildiğini söylemek mümkün değildir.
Ayrıca davada haklı çıkan taraf kendisini vekil ile temsil ettirmiş ise, vekalet ücreti diğer yargılama giderleri gibi haksız çıkan taraftan alınarak haklı çıkan tarafa verilir.

                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: gencer  25.6.2005 20:59 Sıra No:2       Okuma:13409 
21.HD.
E: 2004/2248 K: 2004/6390
21.6.2004
 • KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ
 • USULİ KAZANILMIŞ HAK
 • ORMAN
      OK 11


ÖZET: Hazine ve orman yönetimi tarafından gerçek kişiler aleyhine açılan kadastro tespitine itiraz davsında, nizalı parselin bilirkişi krokilerinde C(A) işaretli 7875 m2 lik bölümünün orman olarak tescili yolunda davacılar lehine Usuli kazanılmış hak oluştuğu orman bilirkişisinin resmi belgelere dayanarak yaptığı inceleme sonucunda taşınmazın tamamının orman sayılmayan yerlerden olduğu, krokiler birlikte değerlendirildiğinde B işaretli 2300 m2 lik ekilmeyen taşlı alanın ise D işaretli 292 m2 lik kısmının C(A) işaretli 7875 m2 lik bölümün içersinde, geriye kalan 2008 m2 lik bölümünün de orman sayılmayan alanda kaldığı belirlendiğine göre, mahkemece; B işaretli bölümün orman sayılmayan alan içinde kalan kısmının C işaretli 7875 m2 lik kısma, ilave edilmek suretiyle ve orman niteliğiyle Hazine adına, nizalı parselin orman sayılan ve taşlı alan olarak belirlenen kısımlarından artakalan bölümünün ise payları oranında tespit gibi davalılar adına tesciline karar verilmelidir.
                                                    (YKD. OCAK 2005)
  Ekleyen: gencer  25.6.2005 20:58 Sıra No:1       Okuma:13274 

Hukuk İçtihadı Ekle
   
1 ... 35, 36, 37, 38, 39
39. sayfa (Toplam 39 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale