Giriş   
Zaman: 22 May 2019 21:58
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 580 adet
16.HD.
E: 2003/9254 K: 2003/8530
2.10.2003
 • KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ
 • ARKEOLOJİK SİT ALANI
      3402 SK 14 2863 SK 11


ÖZET:Kadastro sırasında 216 ada 159 parsel sayılı 27818.61 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz 1. derece Arkeolojik sit alanı içinde kalması nedeniyle davalı Hazine adına tesbit edilmiştir. Davacı Yaşar ve müşterekleri, yasal süresi içinde harici satış, irsen intikal, taksim, vergi kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmışlardır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine ve çekişmeli parselin fen bilirkişinin 21.1.1998 tarihli raporunda (A) harfi ile belirttiği 1632.63 metrekarelik yerin tesbit gibi Hazine, geri kalan 26185.98 metrekarenin tesbit gibi davacılar adlarına iştirak halinde tesciline, beyanlar hanesine 1. derece arkeolojik sit ve 3. derece doğal sit alanı içinde kaldığının yazılmasına karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece yapılan araştırma inceleme ve uygulama hükme yeterli değildir. 2863 sayılı Kanun'un 11. maddesi uyarınca Kültür ve Tabiat Varlıkları ile bunların koruma alanları zilyetlikle kazanılamaz. Arkeolog bilirkişinin raporu hükme yeterli değildir. Taşınmazın üstünde ve altında kültür ve tabiat varlığı olup olmadığı kesin olarak saptanmalı, teknik bilirkiişye bulunduğu yerler krokide işaret ettirilmeli, krokide koruma alanları da denetime elverişli biçimde gösterilmelidir. Ziraatçi bilirkişi taşınmazın bazı bölümlerinin kullanılmadığını bildirilmiştir. Bu bölümlerin açıkça saptanması, ağaç dağılımının zilyetlikle kazanmaya uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekir, eksik inceleme ile hüküm kurulması isabetsizdir. Temyiz itirazlarının bu nedenlerle kabulüyle hükmün BOZULMASINA

                                                    (DERLEME)
  Ekleyen: gencer  19.1.2006 13:10 Sıra No:535       Okuma:31578 
8.HD.
E: 2003/4125 K: 2003/4470
16.6.2003
 • KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ
 • SİT ALANI
      3402 SK 14 2863 SK 11


ÖZET: Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına, dava konusu parselin Hazine adına tespit edildiği 26.02.1996 tarihine kadar davacı ve satıcıları tarafından 20 yıldan fazla süre ile koşullarına uygun olarak tasarruf edildiği yerel bilirkişi ve tanıklar tarafından ifade edildiğine göre aşağıda belirtilen hususlar dışında Hazine vekilinin temyiz itirazları yerinde bulunmamaktadır.
Dava konusu parsele ait kadastro tutanağında, E Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından gönderilen 1/25000 sit haritasının uygulanması sonunda bu yerin birinci derecede doğal sit alanında kaldığı açıklanmış, tutanağın beyanlar hanesinde "birinci derece doğal sit alanında kalmaktadır" denilmiştir. Mahkemece bu açıklamalar gözönünde tutularak, herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmamıştır. Tutanaktaki bilgilerin dikkate alınarak 2863 sayılı Kanun hükümleri uyarınca araştırma ve inceleme yapılması, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarını içerip içermediği veya koruma alanı olup olmadığının belirlenmesi, ondan sonra uyuşmazlık hakkında hüküm kurulması gerekmektedir.

                                                    (DERLEME)
  Ekleyen: gencer  19.1.2006 13:07 Sıra No:534       Okuma:16812 
21.HD.
E: 2003/7461 K: 2003/9511
18.11.2003
 • İSTİHKAK DAVASI
 • MÜLKİYET KARİNESİ
 • MAL KAÇIRMA AMACIYLA DANIŞIKLI İŞLEM
 • HARÇTAN BAĞIŞIKLIK
      İİK 96 İİK 97/A 4389 SK 14/5-C


ÖZET:Dava konusu yarış atları borçlulara ait harada haczedildiğinden, yasada öngörülen mülkiyet karinesi borçlu dolayısıyle alacaklı yararına olup, aksinin kesin ve güçlü delillerle kanıtlanması gerekir.
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonunun, yasa hükmü uyarınca harçtan bağışık olduğu gözönünde tutulmalıdır.

                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen: gencer  16.1.2006 20:58 Sıra No:533       Okuma:16619 
20.HD.
E: 2004/1100 K: 2004/904
24.2.2004
 • KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİNE DAYALI TESCİL
 • ORMAN
 • KESİNLEŞMİŞ ORMAN TAHDİDİ
 • SULH CEZA MAHKEMESİNE AİT KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET KARARI
 • ÇELİŞİK BİLİRKİŞİ RAPORLARI
 • ZİLYEDLİĞİN BAŞLANGICI
      MK 713 OK 12896 SK 1 2896 SK 2/B 3302 SK 2/B


ÖZET:Kazandırıcı zamanaşımı zilyedliğine dayalı tescil davasında .
1- Çelişkili bilirkişi raporlarına dayanılarak hüküm kurulamaz.
2- Mahallinde yapılacak usulüne uygun keşif sonunda nizalı taşınmazın kesinleşen orman tahdit sınırları
ve kesinleşen sulh ceza mahkemesinin mahkumiyet kararı kapsamında kalan kısmına yönelik davanın reddine karar verilmelidir.
3- Nizali yerin kesinleşen orman tahdidinin ve sulh ceza mahkemesinin mahkumiyet ilamının kapsamı dışında kalan bölümlerinin varlığı anlaşıldığı takdirde, bu kısımların eski tarihli memleket haritası ve hava fotoğrafına göre
orman sayılan yerlerden olduğunun belirlenmesi halinde,tahdidin ilan edilip kesinleştiği tarihe kadar orman sayılan
yerlerden olduğu, zilyetlik süresinin, tahdit dışında bırakıldığı tarihten sonra başlayacağı düşünülmelidir.

                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen: gencer  16.1.2006 20:58 Sıra No:532       Okuma:16495 
19.HD.
E: 2003/6887 K: 2004/4721
26.4.2004
 • MENFİ TESBİT, İSTİRDAT ÇEK İPTALİ
 • FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI
 • ISLAH
      HUMK 83 HUMK 90


ÖZET:Davacı yan, menfi tesbit ve istirdat davasını açarken, teminat niteliğini yitiren çekler ile ilgili talep ve dava haklarını saklı tutmuş, yargılama sırasında da çeklerin iptalini ıslah yolu ile talebetmiş olmakla, Anayasa Mahkeme¬sinin "ıslah yolu ile nıüddeabilıin artırılması mümkündür." kararı da gözetilerek mahkemece, talep araştırılarak, uy¬gun sonuç dairesinde bir karar verilmelidir.
                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen: gencer  16.1.2006 20:58 Sıra No:531       Okuma:14869 
18.HD.
E: 2004/4688 K: 2004/5394
28.6.2004
 • ÇATIYA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ
 • HUSUMET
      KMK 19 KMK 34


ÖZET:Yasada, hükmi şahsiyeti olmadığı halde, kat maliklerince anagayrimenkulün yönetim için seçilen üç kışlık kurula, yönetim kurulu Unvanı verilmiş olduğu dikkate alınarak, dava dilekçesinde kişilerin ismi açıklanmadan yönetim kurulu denilerek açılan davanın, yönetici olan üç gerçek kişiye karşı açıldığının kabulü gerekir.
Bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yapılması yasak olup, kat malikleri gibi yöneticiler de yasanın bu buyurucu hükmüne uymakla yükümlüdür.

                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen: gencer  16.1.2006 20:58 Sıra No:530       Okuma:14853 
17.HD.
E: 2004/4513 K: 2004/6241
17.5.2004
 • TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN HASAR TAZMİNATI
 • SORUMLULUK
      2918 SK 3 2918 SK 85


ÖZET:Aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya relini gibi hallerde kiracı işleten sayılır ve işleten ağırlaştırılmış sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumlu olur.
                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen: gencer  16.1.2006 20:58 Sıra No:529       Okuma:14723 
16.HD.
E: 2004/3616 K: 2004/5473
8.4.2004
 • KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ
 • MİRASÇILAR ARASINDA YAPILAN SATIŞLARDA; TAPULU OLANLAR YAZILI-TAPUSUZLAR İSE HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLANABİLİR
 • KADASTRO HAKİMİ DOĞRU SİCİL OLUŞTURMALI
 • MUHTESAT; BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLMELİ
      3402 SK 15/3 3402 SK 19/2 3402 SK 30/2 EMK 619 MK 684


ÖZET:Mirasçılar arasında; miras şirketine dahil taşınmazlar hakkında birbirlerine yaptıkları satış; feragat.ve kabul geçerli olduğu halde aksi gerekçe ile mirasçı lehine pay artırılmasına gidilmemesi doğru değildir.
Ayrıca Kadastro hakimi tesbit günü itibariyle doğru sicil oluşturmalı, taşınmazın geometrik ve hukuki durumunu gerçeğe uygun olarak belirlemeli; taşınmaz üzerinde muhtesatında kütüğün beyanlar hanesinde gösterilmesi gerekir.

                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen: gencer  16.1.2006 20:58 Sıra No:528       Okuma:12215 
15.HD.
E: 2003/4054 K: 2004/2963
27.5.2004
 • TEMİNAT MEKTUBUNUN GELİR YAZILMASI NEDENİYLE BEDELİNİN TAHSİLİ
 • YARGI YERİ UYUŞMAZLIĞI (GÖREV)
      HUMK 7


ÖZET:Teminat mektubunun gelir yazılması nedeniyle bedelinin tahsili istemiyle açılan davada, uyuşmazlığın, sözleşmenin imzalanmasından önceki aşamada çıktığı gözetilerek, dava dilekçesinin, idari yargı yerinde çözümlenmek üzere görev yönünden reddine karar verilmelidir
                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen: gencer  16.1.2006 20:58 Sıra No:527       Okuma:12002 
14.HD.
E: 2002/9071 K: 2003/2900
10.4.2003
 • MECRA İRTİFAKI
 • FEDAKARLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ
      MK 668


ÖZET:Davacının başka araç ve yöntemlerle ihtiyacını karşılamasının mümkün olması ve bunun da külfetinin çok ağır olmaması halinde mecra irtifakı kurulması komşudan istenemez. Burada fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi önemli rol oynar.
                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen: gencer  16.1.2006 20:58 Sıra No:526       Okuma:11837 
13.HD.
E: 2003/17246 K: 2004/6741
5.5.2004
 • SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
 • GEÇERSİZ SÖZLEŞME
 • TEMERRÜT FAİZİ
      BK 61 BK 62


ÖZET:İştirak halindeki mülkiyette, tüm hissedarların katılımı olmadan bir kısım hissedarlar tarafından yapılan satış geçersizdir. Geçersiz sözleşmelerde taraflar verdiklerini sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre aynı anda iade ile mükelleftir. Davalılar taşınmazın zilyetliğinin satış sözleşmesi ile davacıya devredilip halen de davacının zilyet olduğunu savunduğuna; Kadastro Mahkemesince taşınmazın davalılar ile dava dışı mirasçı adına tesciline karar verilmesi, zilyetliğin davalılara devredildiği sonucunu doğurmayacağına göre, taşınmazın zilyetliğinin davalılara devredilip edilmediğine ilişkin taraf delilleri toplanmalı; zilyetliğin davadan önce davalılara devredildiğinin anlaşılması halinde, davadan önce davalıların temerrüde düşürülmediği gözetilerek satış bedeline dava tarihinden itibaren faize hükmolunmalıdır.
                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen: gencer  16.1.2006 20:58 Sıra No:525       Okuma:12335 
12.HD.
E: 2004/10215 K: 2004/13975
1.6.2004
 • HARÇTAN MUAFİYET
      4389 SK 14/5-C 5020 SK EK 5


ÖZET:Davacı banka, 4389 sayılı Yasaya 5020 sayılı Kanunun 27. maddesi ile eklenen Ek. 5. maddesi kapsamına girdiğinden aynı Yasanın 14/5-c maddesi gereğince harçtan muaftır..
                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen: gencer  16.1.2006 20:58 Sıra No:524       Okuma:12053 
11.HD.
E: 2003/13105 K: 2004/7164
28.6.2004
 • NOTER SORUMLULUK SİGORTASI
 • HALEFİYETE DAYALİ RÜCU'AN TAZMİNAT İSTEMİ
 • SİGORTACININ SORUMLULUĞU
      BK 51/2 TTK 1263 TTK 1301


ÖZET:İsteme konu tazminat, sahte vekaletle bir kısım taşınmazların tapuda satışından kaynaklandığına; davalı hazinenin sorumluluğu, Yasadan doğduğuna; davaya konu zararın oluşmasında, davacının sorumluluğunu üzerine aldığı Noter'in ve adamlarının kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre, davacı sigortacının bu durum karşısında kanundan doğan sorumluluğu nedeniyle davalı Hazine'ye rücu edebilmesi mümkün bulunmamaktadır.
                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen: gencer  16.1.2006 20:58 Sıra No:523       Okuma:12059 
10.HD.
E: 2004/567 K: 2004/2030
16.3.2004
 • İCRA TAKİBİNİN İPTALİ
 • ŞİRKET ORTAĞININ PRİM BORCUNDAN SORUMLULUĞU
      TTK 11


ÖZET:Başka bir şirketin borcundan dolayı, kuruma borcu bulunmayan şirketin makinalarının haczi mümkün değildir. Ancak, davacı şahsın bu şirketteki hissesi oranında, kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra safi kârına veya kazanç payına haciz konulması mümkündür.
Kuruma prim borcu olan şirketin ortağı olan şa¬hıs, hisselerini devrettiği tarihten sonrakine ait prim borçlarından sorumlu tutulamaz.

                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen: gencer  16.1.2006 20:58 Sıra No:522       Okuma:11227 
9.HD.
E: 2004/5260 K: 2004/18897
20.9.2004
 • İŞ (HİZMET) AKDİ
 • KIDEM TAZMİNATI
      1475 SK 14


ÖZET:Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için kanunda öngörüldüğü şekilde bir tam yıl çalışmış olmak gerekir. Bu sürenin hesabında davacının talebi ile verilen uzun süreli ücretsiz izinde geçen günler dikkate alınmaz.
                                                    (YKD. ARALIK 2004)
  Ekleyen: gencer  16.1.2006 20:58 Sıra No:521       Okuma:11111 

Hukuk İçtihadı Ekle
   
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 39
4. sayfa (Toplam 39 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale