Giriş   
Zaman: 22 Haz 2018 20:32
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4247 adet
8.CD.
E: 1997/12711 K: 1997/13637
15.10.1997
 • MAL BEYANINDA BULUNMAMAK
      2004 SK 75 2004 SK 337 (İİK)


ÖZET: Mal beyanında bulunmak zorunluluğu borçlu sanıkların takibe yaptıkları itirazın reddine ilişkin kararın kendilerine tebliğiyle başlar. Sanıklar tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır.
                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1607       Okuma:2020 
8.CD.
E: 1997/10518 K: 1997/11621
9.9.1997
 • 2911 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      2911 SK 23 2911 SK 27 2911 SK 28 2911 SK 34


ÖZET: Olay günü sanık Mustafa'nın önderliğinde biraraya gelen, ,içlerinde sanıkların da bulunduğu 500-600 kişilik domates üreticisinin düşük fiyat verilmesi nedeniyle ürünlerinin tarlada çürümeye bırakıldığını yetkililere duyurmak ve çözüm aramak amacıyla remörklü traktörleri karayoluna çekip domates dökerek karayolunu kısmen kapatmaları, konuşmalardan sonra kendiliklerinden dağılmaları eylemi, demokratik hakların elde edilmesine yönelik bulunduğundan suç oluşturmaz.
                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1606       Okuma:2261 
7.CD.
E: 1998/1424 K: 1998/4680
26.5.1998
 • İHTİYADİ TEDBİR KARARINA MUHALEFET
      TCK 64, 1086 SK 113/A (HUMK), YHGK 4.2.1991 GÜN VE 1990/7-362 E. 1991/3 K.S.


ÖZET: Müştekinin müdahale talebi niteliğindeki dilekçesi gözetilerek müdahilliği konusunda olumlu yada olumsuz bir karar verilmelidir.
      İhtiyati tedbir kararına taraf olmasalar bile kararı bilerek aykırı hareket eden üçüncü kişilerin eyleminin TCK'nun 64. maddesi yollamasıyla asli fail gibi cezalandırılmaları gerektiği de gözetilerek dava konusu yerde yapılmakta olan veya yapılacak inşaatlerin vakıf aleyhine tedbiren durdurulmasına karar verilip infazından ve tebliğinden sonra yeni inşaatlar yapılması karşısında, inşaatlardan sorumlu olan sanıkların cezalandırılmalarına karar verilmelidir.

                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1605       Okuma:2118 
7.CD.
E: 1998/1799 K: 1998/2067
11.3.1998
 • 1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      1918 SK 25/SON (KAÇAKÇILIK K.)


ÖZET: Davadan önce suça konu eşyaların gümrük vergi ve resimleri alınarak millileştirilip sanığa iade edilmesi durumunda, sanık hakkında 1918 sayılı Yasanın 25/son maddesi uygulanmamalıdır.
                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1604       Okuma:2130 
7.CD.
E: 1997/8283 K: 1997/10481
19.12.1997
 • DÖVİZ
      91-32/5.S TEBLİĞ M.6


ÖZET: Suç tarihinde Merkez Bankasınca alımı yapılmayan ve ilan edilen konvertibl dövizler listesinde yer almayan yabancı paranın döviz niteliği yoktur.
                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1603       Okuma:1995 
7.CD.
E: 1997/8178 K: 1997/8310
23.10.1997
 • ÖN ÖDEME
      TCK 119


ÖZET: TCK'nun 119. maddesi uyarınca uygulanan önödeme ihtaratında sanığın yaşı sebebiyle indirim yapılmaz.
                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1602       Okuma:2018 
6.CD.
E: 1998/4063 K: 1998/3725
16.4.1998
 • SAHTECİLİK
      TCK 345 TCK 503


ÖZET: Sahte olarak emisyon ölçüm pulu basan sanığın eylemi, TCK'nun 345. maddesinde yazılı suçu oluşturur.
      Bu pulların başkalarına satılması halinde, satan sanıkların eylemlerinin TCK'nın 503. maddesindeki suçu oluşturup oluşturmadığı tartışılmalıdır.
      Sahte pulların dosyada delil olarak saklanması gerekir.

                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1601       Okuma:2608 
5.CD.
E: 1996/2272 K: 1996/2853
16.9.1996
 • ZİNA SUÇU
 • TCK'NUN 442. MADDESİNİN UYGULANMA YERİ
 • EK SAVUNMA
      TCK 440/1-2, TCK 80 TCK 442, CUMK 258/2


ÖZET: 1- Zinanın teselsülü halinde TCY'nın 80. maddesine göre ceza artırılmalıdır.
      2- Sanığın sözünü ettiği boşanma dosyası getirtilerek, hangi tarafın hangi nedenle boşanma davası açtığı ve kadın sanığın evi terkte haklı olup olmadığının saptanması ve sonucuna göre TCK'nun 442. maddesinin uygulanıp uygulanamayacağının tartışılması gerekir.
      3- Esas hakkındaki mütalaa sanıkların yokluğunda serdedildiği halde "ek savunma" sormadan sevkten daha ağır ceza tayini yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1600       Okuma:2645 
5.CD.
E: 1996/1162 K: 1996/2134
12.6.1996
 • REŞİT OLMAYAN MAĞDURE İLE RIZAEN CİNSİ İLİŞKİDE BULUNMAK ONU RIZASIYLA ALIKOYMAK
 • SUÇA YARDIM
 • KIZLIK BOZMA
 • KEFALET PARASI
 • YARGILAMA GİDERİ
      TCK 416/SON TCK 430/2 TCK 418/2 TCK 65/SON TCK 39, CUMK 122


ÖZET: 1- Doğum yapan mağdurenin hamileliğinin sanığın eylemi sonucu olup olmadığı doğumun yapılış şekline göre kızlık zarının bozulup bozulmadığı saptanarak, TCY’nın 418/2. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmalıdır.
      2- Sanığın, mağdure ile rızaen cinsi ilişkide bulunma eylemine katıldığına dair deliller açıklanmadan, diğer sanığın da cezalandırılması;
      3- Hapis cezası paraya çevrilen sanığın, CYUY'nın 122. maddesine aykırı olarak "kefalet parasının hüküm kesinleştiğinde iadesine" karar verilmesi;
      4- Birlikte suç işleyen sanıklardan yargılama giderlerinin "müteselsilen" tahsiline karar verilmemesi bozma nedenidir.

                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1599       Okuma:2495 
4.CD.
E: 1998/1609 K: 1998/2562
19.3.1998
 • YARALAMA SUÇU
 • SANIĞIN SUSMA HAKKI
 • TCY'NIN 59. MADDESİNİN UYGULANMAMA GEREKÇESİ
      CUMK 135, TCK 456 TCK 59


ÖZET: CYY'nın 135. maddesine göre susma hakkı bulunan sanığın, "olayı aydınlatacak ölçüde bir ikrarı bulunmadığı" biçimindeki yasal olmayan gerekçeyle TCY'nın 59. maddesinin uygulanmamasına karar verilmesi bozma nedenidir.
                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1598       Okuma:2486 
4.CD.
E: 1998/1429 K: 1998/1691
3.3.1998
 • ZORLAMA VE YARALAMA SUÇLARI
 • KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH ÇEKMEK
      TCK 191/2 TCK 466/1, CUMK 246


ÖZET: 1- Mağdur ile tanığın anlatımları arasında kendi içinde ve birbirlerine göre -bulunan çelişkiler yüzleştirilerek giderilemediği takdirde yöntemince irdelenerek hangi anlatımın hangi nedenle üstün tutulduğunun gösterilmesi, diğer tanığın da dinlenmesi sonucuna göre;
      a) Sanığın, kavgayı ayırmaya gelen mağdura gaz tabancasını doğrultup "karışma seni vururum" dediği kabul edilirse, TCY'nın 191/2. maddesinin;
      b) Mağdur sanık Nuh ile kavga ederken belinden sadece "silahını çektiği" kabul edilirse TCY'nın 466/1. maddesinin uygulanması gerekir.

                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1597       Okuma:2528 
4.CD.
E: 1997/12040 K: 1998/1575
26.2.1998
 • ORMAN GÖREVLİLERİNİN ORMANA KARŞI SUÇ İŞLEMELERİ
 • ADLİ YARGI
 • İDDİANAMENİN NİTELİĞİ
      CUMK 150 CUMK 163 CUMK 257, 6831 SK 79


ÖZET: 1- a) CYY'nın 257. maddesine göre hükmün konusu iddianamede gösterilen eylemdir. Hüküm, 150. madde uyarınca iddianamede öngörülen "eylem ve sanık" olan kişilerle sınırlıdır.
      b) CYY'nın 163. maddesine göre sanığa yüklenen eylemler açıkça yazılmalıdır.
      c) Memurların yargılanmalarına ilişkin yasaya göre düzenlenen lüzum-u muhakeme kararlarında da hükme konu olacak eylemlerin neler olduğunun açıklattırılması buna göre hüküm kurulması;
      2- Kabule göre; orman görevlilerinin korumakla yükümlü bulundukları ormana karşı işledikleri suçlarının 6831 sayılı Yasanın 79. maddesi uyarınca "Asli yargıya" tabi olması nedeniyle davanın iddianameyle açılması gerekir.

                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1596       Okuma:2465 
4.CD.
E: 1997/5156 K: 1997/5045
10.6.1997
 • YARALAMA VE SALDIRGAN SARHOŞLUK
 • MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE YARALAMA
 • EK SAVUNMA
      TCK 456/1 TCK 463 TCK 571 CUMK 258/1


ÖZET: 1- TCY'nın 456/1. maddesine göre dava açılan sanık hakkında aynı yasanın 463. maddesi uygulanırken CYUY'nun 258/1. maddesi uyarınca ek savunma verilmelidir.
      2-Mağdurun haksız davranışı sonucu onu yaraladığı kabul edilen sanığın TCY'nun 571. maddesi çerçevesinde sarhoş bulunduğu sırada suçu işleyip işlemediği saptanmadan saldırgan sarhoşluk suçundan cezalandırılması bozma nedenidir.

                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1595       Okuma:2550 
3.CD.
E: 1998/7216 K: 1998/8327
23.9.1998
 • TEDBİRSİZLİKLE ORMANDA YANGIN ÇIKARMA
      TCK 566


ÖZET: Orman alanına 200 m. uzaklıktaki tarlasında öbek halinde topladığı ayçiçek saplarını yaktığı sırada tanıklarca tarlaya 100 m. uzakta görülen, ormana sıçrayan yangın söndürmeye gelen ekibi görünce yolunu değiştirip kaçmak isteyen sanığın eyleminin -suç tutanağının imzacı tanıklarca yeminle doğrulanması karşısında- TCY'nın 566. maddesindeki suçu oluşturup oluşturmadığının tartışılmaması yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1594       Okuma:2432 
2.CD.
E: 1998/2472 K: 1998/3953
30.3.1998
 • GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK
 • SAP ORANI AŞIRI DERECEDE VE FENA KOKULU VE ÇÜRÜMÜŞ ÇAY ÜRETME
 • İKİ AYRI SUÇ
      560 KHK 18/A-9 (24.6.1995 TA.)


ÖZET: Üretimde kullandığı çayın "sap oranının aşırı derecede çok olması nedeniyle tağşiş edilmiş "üretim aşamasında" fena kokulu ve çürümüş olması nedeniyle sağlığa zararlı" çay üretip satan üretici sanığın farklı olan eylemleri iki ayrı suç oluşturup 560 sayılı KHK'ye 4128 sayılı Yasayla eklenen 18. maddesinin A. fıkrasının (g) bendine göre ön edemeye tabidir.
                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1593       Okuma:2369 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 284
177. sayfa (Toplam 284 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale