Giriş   
Zaman: 24 Oca 2017 12:59
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4241 adet
6.CD.
E: 1998/4063 K: 1998/3725
16.4.1998
 • SAHTECİLİK
      TCK 345 TCK 503


ÖZET: Sahte olarak emisyon ölçüm pulu basan sanığın eylemi, TCK'nun 345. maddesinde yazılı suçu oluşturur.
      Bu pulların başkalarına satılması halinde, satan sanıkların eylemlerinin TCK'nın 503. maddesindeki suçu oluşturup oluşturmadığı tartışılmalıdır.
      Sahte pulların dosyada delil olarak saklanması gerekir.

                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1601       Okuma:2337 
5.CD.
E: 1996/2272 K: 1996/2853
16.9.1996
 • ZİNA SUÇU
 • TCK'NUN 442. MADDESİNİN UYGULANMA YERİ
 • EK SAVUNMA
      TCK 440/1-2, TCK 80 TCK 442, CUMK 258/2


ÖZET: 1- Zinanın teselsülü halinde TCY'nın 80. maddesine göre ceza artırılmalıdır.
      2- Sanığın sözünü ettiği boşanma dosyası getirtilerek, hangi tarafın hangi nedenle boşanma davası açtığı ve kadın sanığın evi terkte haklı olup olmadığının saptanması ve sonucuna göre TCK'nun 442. maddesinin uygulanıp uygulanamayacağının tartışılması gerekir.
      3- Esas hakkındaki mütalaa sanıkların yokluğunda serdedildiği halde "ek savunma" sormadan sevkten daha ağır ceza tayini yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1600       Okuma:2348 
5.CD.
E: 1996/1162 K: 1996/2134
12.6.1996
 • REŞİT OLMAYAN MAĞDURE İLE RIZAEN CİNSİ İLİŞKİDE BULUNMAK ONU RIZASIYLA ALIKOYMAK
 • SUÇA YARDIM
 • KIZLIK BOZMA
 • KEFALET PARASI
 • YARGILAMA GİDERİ
      TCK 416/SON TCK 430/2 TCK 418/2 TCK 65/SON TCK 39, CUMK 122


ÖZET: 1- Doğum yapan mağdurenin hamileliğinin sanığın eylemi sonucu olup olmadığı doğumun yapılış şekline göre kızlık zarının bozulup bozulmadığı saptanarak, TCY’nın 418/2. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmalıdır.
      2- Sanığın, mağdure ile rızaen cinsi ilişkide bulunma eylemine katıldığına dair deliller açıklanmadan, diğer sanığın da cezalandırılması;
      3- Hapis cezası paraya çevrilen sanığın, CYUY'nın 122. maddesine aykırı olarak "kefalet parasının hüküm kesinleştiğinde iadesine" karar verilmesi;
      4- Birlikte suç işleyen sanıklardan yargılama giderlerinin "müteselsilen" tahsiline karar verilmemesi bozma nedenidir.

                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1599       Okuma:2185 
4.CD.
E: 1998/1609 K: 1998/2562
19.3.1998
 • YARALAMA SUÇU
 • SANIĞIN SUSMA HAKKI
 • TCY'NIN 59. MADDESİNİN UYGULANMAMA GEREKÇESİ
      CUMK 135, TCK 456 TCK 59


ÖZET: CYY'nın 135. maddesine göre susma hakkı bulunan sanığın, "olayı aydınlatacak ölçüde bir ikrarı bulunmadığı" biçimindeki yasal olmayan gerekçeyle TCY'nın 59. maddesinin uygulanmamasına karar verilmesi bozma nedenidir.
                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1598       Okuma:2180 
4.CD.
E: 1998/1429 K: 1998/1691
3.3.1998
 • ZORLAMA VE YARALAMA SUÇLARI
 • KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH ÇEKMEK
      TCK 191/2 TCK 466/1, CUMK 246


ÖZET: 1- Mağdur ile tanığın anlatımları arasında kendi içinde ve birbirlerine göre -bulunan çelişkiler yüzleştirilerek giderilemediği takdirde yöntemince irdelenerek hangi anlatımın hangi nedenle üstün tutulduğunun gösterilmesi, diğer tanığın da dinlenmesi sonucuna göre;
      a) Sanığın, kavgayı ayırmaya gelen mağdura gaz tabancasını doğrultup "karışma seni vururum" dediği kabul edilirse, TCY'nın 191/2. maddesinin;
      b) Mağdur sanık Nuh ile kavga ederken belinden sadece "silahını çektiği" kabul edilirse TCY'nın 466/1. maddesinin uygulanması gerekir.

                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1597       Okuma:2227 
4.CD.
E: 1997/12040 K: 1998/1575
26.2.1998
 • ORMAN GÖREVLİLERİNİN ORMANA KARŞI SUÇ İŞLEMELERİ
 • ADLİ YARGI
 • İDDİANAMENİN NİTELİĞİ
      CUMK 150 CUMK 163 CUMK 257, 6831 SK 79


ÖZET: 1- a) CYY'nın 257. maddesine göre hükmün konusu iddianamede gösterilen eylemdir. Hüküm, 150. madde uyarınca iddianamede öngörülen "eylem ve sanık" olan kişilerle sınırlıdır.
      b) CYY'nın 163. maddesine göre sanığa yüklenen eylemler açıkça yazılmalıdır.
      c) Memurların yargılanmalarına ilişkin yasaya göre düzenlenen lüzum-u muhakeme kararlarında da hükme konu olacak eylemlerin neler olduğunun açıklattırılması buna göre hüküm kurulması;
      2- Kabule göre; orman görevlilerinin korumakla yükümlü bulundukları ormana karşı işledikleri suçlarının 6831 sayılı Yasanın 79. maddesi uyarınca "Asli yargıya" tabi olması nedeniyle davanın iddianameyle açılması gerekir.

                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1596       Okuma:2165 
4.CD.
E: 1997/5156 K: 1997/5045
10.6.1997
 • YARALAMA VE SALDIRGAN SARHOŞLUK
 • MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE YARALAMA
 • EK SAVUNMA
      TCK 456/1 TCK 463 TCK 571 CUMK 258/1


ÖZET: 1- TCY'nın 456/1. maddesine göre dava açılan sanık hakkında aynı yasanın 463. maddesi uygulanırken CYUY'nun 258/1. maddesi uyarınca ek savunma verilmelidir.
      2-Mağdurun haksız davranışı sonucu onu yaraladığı kabul edilen sanığın TCY'nun 571. maddesi çerçevesinde sarhoş bulunduğu sırada suçu işleyip işlemediği saptanmadan saldırgan sarhoşluk suçundan cezalandırılması bozma nedenidir.

                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1595       Okuma:2226 
3.CD.
E: 1998/7216 K: 1998/8327
23.9.1998
 • TEDBİRSİZLİKLE ORMANDA YANGIN ÇIKARMA
      TCK 566


ÖZET: Orman alanına 200 m. uzaklıktaki tarlasında öbek halinde topladığı ayçiçek saplarını yaktığı sırada tanıklarca tarlaya 100 m. uzakta görülen, ormana sıçrayan yangın söndürmeye gelen ekibi görünce yolunu değiştirip kaçmak isteyen sanığın eyleminin -suç tutanağının imzacı tanıklarca yeminle doğrulanması karşısında- TCY'nın 566. maddesindeki suçu oluşturup oluşturmadığının tartışılmaması yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1594       Okuma:2161 
2.CD.
E: 1998/2472 K: 1998/3953
30.3.1998
 • GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK
 • SAP ORANI AŞIRI DERECEDE VE FENA KOKULU VE ÇÜRÜMÜŞ ÇAY ÜRETME
 • İKİ AYRI SUÇ
      560 KHK 18/A-9 (24.6.1995 TA.)


ÖZET: Üretimde kullandığı çayın "sap oranının aşırı derecede çok olması nedeniyle tağşiş edilmiş "üretim aşamasında" fena kokulu ve çürümüş olması nedeniyle sağlığa zararlı" çay üretip satan üretici sanığın farklı olan eylemleri iki ayrı suç oluşturup 560 sayılı KHK'ye 4128 sayılı Yasayla eklenen 18. maddesinin A. fıkrasının (g) bendine göre ön edemeye tabidir.
                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1593       Okuma:2076 
2.CD.
E: 1998/2325 K: 1998/2271
3.3.1998
 • TELEVİZYON YOLU İLE HAKARET
 • MANKENLERİN SOYUNMA ODASINDAKİ GÜRÜNTÜLERİNİN YAYINLANMASI
      TCK 482/4


ÖZET: Defilede elbise sunan katılan mankenlerin soyunma odasında elbise değiştirdikleri, üzerlerinde sadece külotlu çorapları kaldığı sırada -hepsi yetkili ve sorumlu olup birlikteki eylemleriyle- onların rızaları dışında özel ya da kamu yararı bulunmadığı halde görüntüleri gizli kamerayla saptayıp televizyonda yayınlayarak teşhir etmek suretiyle toplumun ortak edep düşüncesine aykırı davranan, "haber verme hakkı" sınırını aşan sanıkların TCY'nın 482/4. maddesine uyan suçları belli olmuştur.
                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1592       Okuma:2331 
CGK.
E: 1998/1093 K: 1998/2059
10.6.1998
 • ADAM ÖLDÜRMEYE EKSİK KALKIŞMA
 • YARALAMA
 • MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK BİÇİMDE ADAM ÖLDÜRME
 • TAKTİRİ HAFİFLETİCİ SEBEP
      TCK 448 TCK 59 TCK 463 TCK 61


ÖZET: 1- Sanığın adiyen yaralama suçundan TCY.nın 59. maddesi uygulandığı halde- gerekçeye göre- diğer suçlarından kurulan hükümlülük kararında uygulanmaması yasaya aykırıdır.
      2- a) Ayrı gurupta istenç birliği içinde ortak hareket eden kişilerin yaptığı atış sonucu maktülün vurulması mümkün olan hallerde TCY.nın 448,463. maddesi
      b) İki ayrı gruba mensup kişilerin karşılıklı yaptıkları atışlardan vurulması mümkün olan hallerden ise sanığın tamamlanan fiili ile TCY.nın 448,61. madde ile cezalandırılması gerekir.

                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1591       Okuma:2095 
CGK.
E: 1998/9-187 K: 1998/272
7.7.1998
 • ANAYASAL DÜZENİ ZORLA DEĞİŞTİRMEYE KALKIŞMAK
 • ALEYHE BOZMA ÜZERİNE SAVUNMA SAPTAMI
 • VİDEO BANTLARIN ZORALIMI
      TCK 146/3, 2911 SK 32/3, CUMK 326/2, ANAYASA 1, ANAYASA 2, ANAYASA 3


ÖZET: 1- Sanıkların cuma namazını kıldıkları bazı camilerde çıkıp büyük bir topluluk halinde Cumhuriyet ve laiklik aleyhine anayasa'nın 1,2 ve 4. maddelerine aykırı sloganlar atmak, güvenlik güçlerinin uyarılarına karşın dağılmayarak bu eylemlerini sürdürmek, anıt, Atatürk heykeli ve bina camlarını kırmak, kurulan barikatı aşarak kültür şenliğine katılmak için gelmiş kişileri sonradan da sığındıkları oteli taşlamak, otolarını ve kaldıkları otelleri yakarak; çıkan yangında 35 kişinin yangından, 2 kişinin de ateşli silahtan ölümüne neden olmak, yangının söndürülmesini engellemek, 6 saat kadar eylemi sürdürmek biçiminde oluş ve olayın bütünü içindeki hazırlayıcı davet edici nitelikleri itibariyle taşıdıkları illi değer de göz önüne alındığında eylemleri TCY.nın 146/3. maddesine uyan suçları oluşturur.

      2- Aleyhe bozmaya karşı diyeceği sorulmadan direnme kararı verilmesi, CYUY'nun 326/2. maddesine aykırıdır.

      3- Suçla ilgili video bantlarının kanıt olarak dosyada saklanması gerekirken zoralımlarına karar verilmesi doğru değildir.

                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1590       Okuma:2499 
CGK.
E: 1998/8-197 K: 1998/264
7.7.1998
 • MAL BEYANINDA BULUNMAMA
 • ZAMANAŞIMI
      TCK 102/6 TCK 104, 2004 SK 337 (İİK)


ÖZET: Altı aylık asli dava zamanaşımına tabi bulunan "mal beyanında bulunmama" suçlarında suç tarihinden itibaren bir yıl içinde hükümlülük kararı verildiğinde bu tarihten itibaren altı aylık asli zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar.

      Suç günü 6.6.1997 olup, karar 25.9.1997 günü verilmekle zamanaşımı kesilmiş bur tarihten itibaren 6 aylık asli zamanaşımı işlemeye başlamıştır. Ceza Genel Kurulunda incelemenin yapıldığı 12.5.1998 gününde 6 aylık asli zamanaşımı dolmuş bulunduğundan "davanın ortadan kaldırılması" kararı doğrudur.

                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1589       Okuma:2274 
CGK.
E: 1998/6-153 K: 1998/223
16.6.1998
 • OTOMOBİL HIRSIZLIĞI
 • OTOMOBİLİ KULLANMA HIRSIZLIĞI
      TCK 493/2 TCK 494/1


ÖZET: Daha önce iki ayrı olayda çaldığı mobilet ve motorsikletleri parçalayarak satan sanığın, yakınanın evinin önünden çaldığı otomobilin polis ekibi tarafından belirlenerek takip edilmesi sonunda bir yayaya çarpıp otoyu terkedip gittiği olayda; a) Sanığın otoyu kullanırken takip edilmesi sonucu terkedilmesi, b) Bir engel olmadığı halde otoyu yakınana iade etmemesi yada onun kolayca bulabileceği bir yere bırakmaması c) Üç günlük sürenin yasanın aradığı "kısa bir süre" koşuluna uymaması, d) Geçmiş hükümlülüğü nedeniyle iade edilmek üzere alındığının açıkca anlaşılamaması nedenleriyle sanığın eylemi TCY'nın 493/2. maddeye uyan suçu oluşturur.
                                                    (YKD. EKİM 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1588       Okuma:2157 
11.CD.
E: 1997/3705 K: 1997/4744
25.9.1997
 • 2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
      2863 SK 65


ÖZET: Suça konu yerin tarihi dokusu ve arkeolojik özellikleri dikkate alınarak dosyadaki belge, bilgi ve fotoğrafların ışığında, yok edildiği iddia olunan yapı ve duvar kalıntılarının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olup olmadığı konunun uzmanı 3 kişilik bilirkişi kuruluna tespit ettirildikten sonra sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  25.3.2004 1:38 Sıra No:1587       Okuma:2118 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 283
177. sayfa (Toplam 283 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale