ForumlarForum Sayfaları  
Forum Saati: 23 Apr 2014 23:33
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Ceza Mevzuatı
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY CEZA DAİRELERİ İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 4210 adet
5.CD.
E: 1996/2714 K: 1996/3322
10.10.1996
 • ZORLA KAÇIRIP ALIKOYMA
 • ZORLA IRZA GEÇME
 • KATILANIN ÖDEME İSTEMİ
 • MÜKERRİR OLMAYAN SANIĞIN SÜRÜCÜ BELGESİNİN ALINMASI
      TCK 429 TCK 430/1, 2918 SK 119, CUMK 365


ÖZET: 1- Katılanın istediği ödenceden sanığın tüm suçlarına ilişkin miktarlar sorulup hüküm giydiği kaçırma suçuna katılması nedeniyle belirlenecek manevi ödenceden zincirleme sorumlu tutulması gerekir.

      2- Hakkında TCY. 429. madde uygulanan "mükerrir olmayan sanığın" sürücü belgesinin süresiz geri alınmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:38 Sıra No:1570       Okuma:965 
4.CD.
E: 1998/5063 K: 1998/5930
4.6.1998
 • YAYIN YOLUYLA HAKARET
 • ELEŞTİRİ SINIRININ BELİRLENMESİ
      TCK 482/4 TCK 273


ÖZET: ....Partisi Genel Başkanı ve ...Partisi ile ilgili olarak uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan olaylarda anılan partilerin birbirlerine arka çıkmalarını;.......Partisi Genel Başkanının yarı çıplak durumda olan öbür parti Genel Başkanının "sırtını temizliyormuş" gibi gösterip bir mizah inceliğiyle ve fotomontaj yoluyla hicveden resim eleştiri sınırı içinde kalması ve hukuka uygun olması nedenleriyle suç oluşmaz.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:38 Sıra No:1569       Okuma:1020 
4.CD.
E: 1998/757 K: 1998/2219
12.3.1998
 • BİREYLERE KÖTÜ DAVARANMA
 • YASAL İNDİRİCİ NEDEN
      TCK 245 TCK 51


ÖZET: DDY. Kondüktörü olan yakınanın bireylere kötü davranma suçundan yargılanan polis memuru sanıklara sövdüğü iddiasıyla açılan dava dosyasının getirtilerek bu dosyayla birleştirilmezse, incelenerek içeriğinin tutanağa geçirilmesi ya da örneğinin dosya arasına konması kanıtlar birlikte değerlendirilerek; yakınanın görevlilere söverek ilk haksız hareketi yapıp yapmadığı, trendeki kuşkulu çantayla ilgili olarak treni biran evvel hareket ettirmek istemesinin ve diğer girişimlerin yasa ve yönetmeliklere uygunluğu araştırılarak sanıklar hakkında TCY'nın 51. maddesinin uygulama yerinin tartışılmaması yasaya aykırıdır.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:37 Sıra No:1568       Okuma:930 
4.CD.
E: 1997/11068 K: 1997/11404
22.12.1997
 • GÖREVİ SAVSAMA
 • GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA
      TCK 230 TCK 240


ÖZET: Görevi Savsama suçu, bir görevin yapılmaması yada gecikme ile yapılması; görevde yetkiyi kötüye kullanma suçu ise görevin yasal düzenlemelere aykırı biçimde yapılması ile olur.

      Bu nedenle görevini gecikme ile yapan sanık avukatın eylemi "görevi savsama" suçunu oluşturur.

                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:37 Sıra No:1567       Okuma:985 
3.CD.
E: 1995/11579 K: 1995/13002
16.11.1995
 • ORMANDA AĞAÇLARIN DALLARINI KESMEK
      6831 SK 91/5


ÖZET: Suç tespit tutanağında emvalin dikiliden kesildiği yolunda görgüye dayalı bilgi bulunmamasına, yapılan keşifte emvalin dal odunu olup kesimden dolayı ağaçların hayatiyetlerini kaybetmediklerinin anlaşılmasına nazaran eylem Yasanın 91/5. maddesine uyan suçu oluşturur.

      Karar tarihi itibariyle nisbi harcın noksan tayini Yasaya aykırıdır.

                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:37 Sıra No:1566       Okuma:896 
3.CD.
E: 1995/12099 K: 1995/13507
29.11.1995
 • ASKER OLAN SANIK HAKKINDAKİ DAVANIN TERHİSİNE KADAR GERİ BIRAKILMASI
      353 SK 20/1


ÖZET: Asker olduğu anlaşılan sanığın, sevk maddesinde öngörülen ceza, nevi ve miktar itibariyle 353 sayılı Yasanın 20/1. maddesindeki haddi aşmıyorsa hakkındaki kamu davası terhisine kadar geri bırakılmalıdır.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:37 Sıra No:1565       Okuma:915 
2.CD.
E: 1998/7619 K: 1998/7845
10.6.1998
 • GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK
 • ÇAYDA ÇAY SAPLARI ORANI
      GIDA MAD. TÜZ.-3/15481 S(4.8.1952 TA.) 560. M. GMT


ÖZET: GMT’ nün 560. maddesi çaylardaki az-çok yaprak çayları, tozları yada döküntüsü toplamının % 5'i geçemeyeceğini öngörür. Sanığa ait çayda bulunan % 8.4'lük çay sapları hakkında 13.12.1996 günlü R. Gazetede yayınlanan TGK’ da bu konuda açıklık olmaması nedeniyle ATK'dan sorularak bildirilen görüşe göre eylem KY'nin 15. maddesine aykırılık ise KHK'nin 7. maddesi aracılığıyla kararnameye 4128 sayıyla eklenen 18/A-d; KHK’nin 12/b maddesine aykırı ise 18/A-g maddesinin uygulanması; kabul edilebilir oran ise beraatine karar verilmesi gerekir.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:37 Sıra No:1564       Okuma:931 
2.CD.
E: 1998/2261 K: 1998/6041
11.5.1998
 • HAKARET
 • ISKAT
 • MANEVİ ÖDENCE
      TCK 485/2, CUMK 358/1 818 SK 47 (BK)


ÖZET: TCY'nın 485/2. maddesinin uygulanması suretiyle verilen "ıskat kararı" sonuçta bir hükümlülük kararıdır. Cezanın kaldırılmasına bağlı olarak CYY'nın 358/1. madde hükmü uyarınca kişisel davacının BK. 47. m. çerçevesinde vaki manevi ödence istemi değerlendirilmeli, bu yönden de hüküm kurulmalıdır.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:37 Sıra No:1563       Okuma:1049 
1.CD.
E: 1998/1625 K: 1998/2470
1.7.1998
 • ALMANYA'DA ADAM ÖLDÜRMEK
 • UYGULAMA
      TCK 10/A TCK 448 TCK 51 TCK 59


ÖZET: Almanya'da ablasının kocasını yasal indirici nedenle öldürüp Türkiye'de yargılanan sanık hakkında, TCY'nın 10/a maddesi yazılarak, TCY'nın uygulanabilir 448, 51/1, 59. maddelerinin en lehe uygulanması ile saptanacak 15 yıl ağır hapis cezasına, daha lehte ceza öngören ACY'nın tahrikli öldürmeyi düzenlenen 213. maddesindeki azami ceza olan 5 yıl hapsin - en yakın ceza oluşu nedeniyle- belirlenmesi gerekir.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:37 Sıra No:1562       Okuma:955 
1.CD.
E: 1997/3705 K: 1997/3981
8.12.1997
 • KASTEN ADAM ÖLDÜRME
 • YASAL SAVUNMA KOŞULLARI
 • EMANETTİKİ EŞYALAR
      TCK 448 TCK 49


ÖZET: 1- Polis Memuru sanığın görevinde erken döndüğü evinde eşi Nuray'dan kuşkulanarak baktığı somyanın altında çıplak olarak gördüğü maktül ile Nuray'ın üzerine saldırdıkları, elinden tabancasını almak istedikleri hatta maktülün "silahı alalım...onu öldürelim" diyerek gayri meşru zeminde sanığın nefsine vaki saldırılarını sürdürdükleri, kasıtlarını açıkladıkları saldırının raporla doğrulandığı olayda sanık hakkında TCY'nın 49. maddesi uygulanmalıdır.
      2- Emanette bulunan boş kovan vs. hakkında bir karar verilmesi gerekir.

                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:37 Sıra No:1561       Okuma:1141 
CGK.
E: 1998/7-203 K: 1998/260
30.6.1998
 • SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANMAK
 • SUÇ TUTANAĞININ NİTELİĞİ
      2918 SK 119 2918 SK 114 2918 SK 121


ÖZET: a) Ceza puanı uygulanması b) Mükerrer suç işleyenlerin belirlenmesi ve yargı merciilerine sağlıklı bir hüküm kurulmasına yeterli biçimde intikal ettirilmesi bakımından yargı yetkisine giren trafik suçlarıyla ilgili tutanağın, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen yöntem ve esaslara göre düzenlenmesi, düzenlenmeyenlerin de yetkili görevlilerin incelemesinden geçirilmesi zorunludur.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:37 Sıra No:1560       Okuma:1080 
CGK.
E: 1998/3-170 K: 1998/239
23.6.1998
 • DEVRİK ORMAN EMVALİ ÜZERİNDE ŞEKİL DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK
 • TAMAMLANMIŞ SUÇ
 • SUÇA KALKIŞMA
      6831 SK 91/5, TCK 61


ÖZET: Ormanda - başkaları tarafından kesilmiş olsa dahi- önceden kesilmiş devrik orman emvalini ele geçmeyen motorlu testere ile parçalamak suretiyle üzerinde şekil değişikliği yaptığı sırada orman içinde yakalanan sanığın 6831 sayılı yasanın 91/5. maddesine uyan suç tamamlanmıştır.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:37 Sıra No:1559       Okuma:949 
CGK.
E: 1998/2-150 K: 1998/211
9.6.1998
 • MÜHRE KURUP ÇIĞIRTKANLA AVLANMAK
 • EMİRLERE UYMAMA
      TCK 526/1, 3167 SK 16 (KAK), 2873 SK 20 (ÇEVRE K.)


ÖZET: Mühre kurup çığırtkan kullanarak avlanan sanıkların eylemi 3167 sayılı Kara Avcılığı Yasası ile TCY'nın 526/1. maddesinde belirtilen emirlere aykırılık suçlarını değil yönetsel para cezasını öngören Çevre Yasasının 20. maddesine aykırı davranma suçunu oluşturur.
                                                    (YKD. EYLÜL 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:37 Sıra No:1558       Okuma:985 
11.CD.
E: 1997/4525 K: 1997/4819
29.9.1997
 • HIRSIZLIK
      TCK 522


ÖZET: TCK'nun 522. maddesinin uygulanması sırasında pek hafif değere ilişkin indirimin 1/2 oranında fazla olması gerekir.
                                                    (YKD. AĞUSTOS 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:37 Sıra No:1557       Okuma:1016 
9.CD.
E: 1997/1430 K: 1997/3835
27.5.1997
 • TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERMEK
      TCK 383, 647 SK 4/1, CUMK 408


ÖZET: Yangının binaya sirayet edip etmediği araştırılıp sonucuna göre suç vasfı tayin edilmelidir.
      Taksirli suçtan ağır hapis cezası da verilmiş olsa koşullarının mevcut olması halinde 647 sayılı Yasanın 4/1. maddesi uyarınca paraya çevrilmesi mümkündür.
      Sanıkların suçu ayrı ayrı işlemleri halinde yargılama gideri mütesaviyen alınmalıdır.

                                                    (YKD. AĞUSTOS 1998)
  Ekleyen  25.3.2004 1:37 Sıra No:1556       Okuma:966 

Ceza İçtihadı Ekle
   
1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 281
177. sayfa (Toplam 281 sayfa)

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale