Giriş   
Zaman: 11 Ara 2023 15:49
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  DERLEME HUKUK İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 1 adet
18.HD.
E: 2014/15684 K: 2015/3702
17.3.2015
  • YAŞ DÜZELTİLMESİ DAVASI
  • CEZA DAVASINDA YAŞ DÜZELTME
  • CEZA SORUŞTURMASINDA YAŞ DÜZELTME
      5271 SK 218/2


ÖZET:
D. Cumhuriyet Başsavcılığı'ınca 05.05.2014 tarihli davaname ile M. Ç.'in yaşının düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm D. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:      
D. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma nedeniyle süpheli M. Ç.'in alınan sağlık kurulu raporunda tespit edilen yaşının, nüfus kaydındaki yaşından küçük olması nedeniyle davaname ile şüpheli M. Ç.'in doğum tarihinin düzeltilmesi istenilmiş, mahkemece raporda yaşın açık ve net olarak tespit edilmediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Mahkemece verilen karar dosya içeriğine uygun düşmemektedir.
1-5271 sayılı CMK. 218/2 maddesinde “ Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir” düzenlemesi getirilmiştir. Mahkemece şüpheli hakkında ceza davası açılması halinde görevli mahkemenin ceza mahkemesi olacağından bu husus öncelikle araştırılarak, dava açıldığının tespiti halinde mahkemelerin görevleri kamu düzenine ilişkin olduğundan görevsizlik kararı verilerek dosyanın görevli ceza mahkemesine gönderilmesi gerekirken yazılı şekilde ret kararı verilmesi,      
Kabule göre de;
2-Mahkemece, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan sağlık kurulu raporu yeterli görülmemesi halinde yaşının düzeltilmesi istenen M. Ç.'in, tam teşekküllü hastaneye sevk edilerek “Crista iliaka iskion” epifizlerini gösterir pelvis grafisinin çektirilmek suretiyle nüfus aile kayıt tablosu ve şüpheliye ait doğum tutanakları da getirtilip, mevcut kayıtlarda gözetilerek deliller toplanıp oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 17.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  8.4.2016 11:36 Sıra No:580       Okuma:68460 

Derleme Hukuk İçtihadı Ekle
   

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale