Giriş   
Zaman: 11 Ara 2023 15:25
 
Hukuk
Ana sayfa
Yenilikler
Hukuk programları
İçtihatlar
Hukuk sembolleri
Hukuki veritabanları
Linkler
  YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CEZA İÇTİHATLARI   
  İçtihat  Seçin:   
 
İçtihat Ara: 
Sıralama:      
Dairesi:                      Önemli İçtihatlar
Kaynak:
Aranan Kelime:
 
Bulunan içtihat: 1 adet
20.CD.
E: 2015/398 E. K: 2015/4816 K.
25.11.2015
  • HANGİ MADDELER UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SAYILIR
  • UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK
  • UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE ETKİSİ DOĞURAN MADDENİN TİCARETİNİ YAPMA
      5237 SK 188/3, 5237 SK 188/4, 5237 SK 188/6


ÖZET:İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 09.09.2013 tarihli ekspertiz raporunda; ele geçirilen maddenin XLR 11 etken maddesi ihtiva ettiğinin bildirildiği, söz konusu maddenin suç tarihinde 5237 sayılı TCK'nın 188. maddesinin 4. fıkrasında, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'da, 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun'da, Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi'nin 1 ve 2 numaralı cetvellerinde, 2313 ve 3298 sayılı Kanunların verdiği yetki uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu kararlarında sayılan uyuşturucu veya uyarıcı maddeler arasında yer almadığı, ancak söz konusu maddenin suç tarihinden sonra 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 22.05.2013 tarih ve 2013/4827 sayılı kararı ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un 19. maddesi uyarınca uyuşturucu madde kapsamına alındığı dikkate alındığında; 13.05.2013 tarihinde suça konu " 'XLR 11' etken maddesinin doğrudan uyuşturucu veya uyarıcı bir madde mi yoksa üretimi resmi makamların iznine veya satışının yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisini doğuran madde" olup olmadığı hususlarında Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesinden rapor alınması, sonucuna göre eyleminin TCK'nın 188. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu veya TCK'nın 188. maddesinin 6. fıkrasında düzenlenen “uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran maddenin ticaretini yapma” suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılarak, sanığın hukukî durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulması,
                                                    (UYAP)
  Ekleyen: Nihat Yorgancı  22.11.2016 15:44 Sıra No:4234       Okuma:59956 

YKD Ceza İçtihadı Ekle
   

KEYWORDS:  içtihatlar, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi, Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İçtihadı birleştirme kararı, Emsal Karar, temyiz, bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Olağanüstü itiraz, Aleyhe bozma yasağı, ceza, ağır hapis, hapis cezası, Ykd programı, ictihat makrosu,bakale.com,bakalecom,bakale